Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Horeca-advies.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27326162

 

1. Werkingssfeer
Alle betrekkingen tussen Horeca-advies.nl en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

2. Zorgplicht

2.1 Horeca-advies.nl zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

2.2 Horeca-advies.nl verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op Horeca-advies.nl rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

 

3. Inschakeling van derden
Horeca-advies.nl is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Horeca-advies.nl is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

4. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever
Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Horeca-advies.nl eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

 

5. Overeenkomst van dienstverlening
De aan de Opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.

6. Inspanningsverplichting

6.1 Horeca-advies.nl zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren.

6.2 Op Horeca-advies.nl rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

7. Reclames

7.1 Reclames betreffende de door Horeca-advies.nl in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij Horeca-advies.nl, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.

7.2 Reclames ter zake de kwaliteit van de door Horeca-advies.nl verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.

7.3 De datum van ontvangst van de reclame bij Horeca-advies.nl is geldend voor de reclametermijn.

7.4 Reclames geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

 

8. Betalingstermijn en verzuim

8.1 Ingeval de Opdrachtgever de door Horeca-advies.nl verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Horeca-advies.nl een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke) niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de Opdrachtgever. De hoogte van buitengerechtelijke kosten van invordering zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

 

9. Opschortingsrecht

9.1 In geval de Opdrachtgever ten opzichte van Horeca-advies.nl in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.

9.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

 

10. Verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever
Mocht Horeca-advies.nl tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent - gezien de omvang van de verstrekte opdracht - onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds door Horeca-advies.nl verrichte werkzaamheden.

 

11. Annulering opdracht
Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de Opdrachtgever is ondertekend en door Horeca-advies.nl retour is ontvangen, worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever - ongeacht de reden - alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht. Het advies uurtarief dat hiervoor wordt gehanteerd bedraagt € 125,- (exclusief btw) met een minimum van € 1.250,- (exclusief btw)

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Horeca-advies.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).

12.2 Horeca-advies.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.

12.3 De aansprakelijkheid van Horeca-advies.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

12.4 Voor schade, waarvoor de door Horeca-advies.nl afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het in de overeenkomst opgenomen bedrag.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Horeca-advies.nl voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

12.6 Horeca-advies.nl kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit handelingen die de Opdrachtgever op eigen initiatief, zonder vooraf verkregen toestemming van Horeca-advies.nl, verricht met derden en onderdeel uitmaken van de verstrekte Opdracht. 

12.7 Horeca-advies.nl kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit elke vorm van communicatie met derden, die de Opdrachtgever op eigen initiatief, zonder vooraf verkregen toestemming van Horeca-advies.nl verricht. 

 

13. Auteursrechterlijke bescherming

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Horeca-advies.nl uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Horeca-advies.nl verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.

13.2 De Opdrachtgever staat er voor in dat de in artikel 13.1 bedoelde zaken - behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst - niet anders dan met schriftelijke toestemming van Horeca-advies.nl worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

13.3 Indien Horeca-advies.nl na aanvaarding van een opdracht van Opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Horeca-advies.nl en staat het Opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Horeca-advies.nl het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele. industriele eigendom, aan Horeca-advies.nl toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Horeca-advies.nl. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 10.000,- onverminderd het recht van Horeca-advies.nl op aanvullende schadevergoeding.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle verhoudingen tussen Horeca-advies.nl en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.

13.2 Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een nader te bepalen kantongerecht of Arrondissementsrechtbank.


15. Afwijkende bepalingen

Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.